Կոտայքի մարզի Ալափարս համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Ալափարս համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 36 կմ, իսկ Չարենցավան քաղաքից՝ 4 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 2540 է: Համանքն ունի արոտներ՝ 674,5 հա, վարելահողեր` 1271 հա, տնամերձ` 161 հա, խոտհարք` 182 հա, այգի` 28 հա: