Կոտայքի մարզի Գառնի համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Գառնի համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 27 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 7995 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ 1910: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 5875 հա է: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 600 հա, որից 367 հա` վարելահող, 51 հա` այգիներ, 12,5 հա` խոտհարք, տնամերձեր՝ 151 հա: