Կոտայքի մարզի Գեղադիր համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Գեղադիր համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 17 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 740 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ 240: Համանքն ունի արոտներ` 261 հա, վարելահողեր` 236,6 հա, տնամերձ` 68,4 հա, այլ հողատեսքեր՝ 739,24 հա: