Կոտայքի մարզի Հանքավան համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Հանքավան համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 81 կմ, իսկ Հրազդան քաղաքից՝ 34 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 250 է, իսկ տնային տնտեսությունների թիվը՝ 115: Համանքն ունի արոտներ` 982,2 հա, վարելահողեր` 58,92 հա, տնամերձ` 23,96  հա, անտառ` 1427,3 հա: