Կոտայքի մարզի Կամարիս համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Կամարիս համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 22 կմ, իսկ Աբովյան քաղաքից՝ 10 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 2450 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ 535: Համանքն ունի արոտներ` 4274 հա, վարելահողեր` 950 հա, տնամերձ` 196 հա, պատմամշակութային 20 հա: