Կոտայքի մարզի Մեղրաձոր համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Մեղրաձոր համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 68, իսկ Հրազդան քաղաքից՝ 20 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 2700 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ 768: Համանքն ունի 87 հա վարելահողեր, տնամերձ`152  հա, արոտներ`1058 հա, խոտհարքեր` 837 հա, այլ նշանակության` 2379 հա, անտառ` 1330 հա: