Կոտայքի մարզի Քաղսի համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Քաղսի համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 45, իսկ Հրազդան քաղաքից՝ 4 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 2530 է: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 5875 հա է: Համանքն ունի վարելահողեր` 956 հա, տնամերձ`112  հա, խոտհարքեր`446, արոտներ` 385 հա , այգի` 33 հա , ջրային գոտի ` 20 հա , անտառային ` 42 հա: