Կոտայքի մարզի Սոլակ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Սոլակ համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 43 կմ, Չարենցավան քաղաքից՝ 11 կմ, իսկ  Հրազդան քաղաքից՝ 14 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 2541 է, իսկ տնային տնտեսությունների թիվը՝ 763: Համանքն ունի արոտներ`1396 հա, վարելահողեր` 1140 հա, տնամերձ`144  հա, խոտհարք` 591 հա,  անտառ` 385  հա (որից խոտհարք` 25 հա), ջրային գոտի` 8,41 հա (գետ` 5 հա, լճեր` 0,41 հա ):