Լոռու մարզի Դսեղ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Դսեղ համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 147 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 2620 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ 728: Համայնքի ընդհանուր տարածքը կազմում է 39.47 ք/կմ: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 7922 հա, որից 664.44 հա՝ վարելահող, 20 հա` պտղատու այգիներ, 3114 հա` արոտավայր, տնամերձեր՝ 187 հա, 748 հա` խոտհարք, արդյունաբերական` 35.51 հա, անտառներ` 2593 հա, ընդհանուր պահպանման տարածքներ` 45.49 հա: