Լոռու մարզի Հոբարձի համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Հոբարձի համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 133 կմ, իսկ Ստեփանավանից` 13 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 829 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ 264: Համայնքի ընդհանուր տարածքը կազմում է` 6.023 ք/կմ: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 995.9 հա, որից 582.3 հա` վարելահող, 5 հա` պտղատու այգիներ, 75.15 հա` խոտհարք, 316.8 հա` արոտավայր, տնամերձեր՝ 68.01 հա, անտառներ` 167.2 հա: