Լոռու մարզի Նովոսելցովո համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Նովոսելցովո համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 150 կմ, իսկ Տաշիր քաղաքից՝ 10 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 186 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ 62: Համայնքի ընդհանուր տարածքը կազմում է` 8.94 ք/կմ: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 893.94 հա, որից 123.97 հա` վարելահող, 7 հա` պտղատու այգիներ, 78 հա` բանջարաբոստանային կուլտուրաներ, 266 հա` արոտավայր, տնամերձեր՝ 29.66 հա, 267.7 հա` խոտհարք, արդյունաբերական` 1.94 հա, անտառներ` 13.6 հա, ընդհանուր պահպանման տարածքներ` 0.56 հա: