Լոռու մարզի Օձուն համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Օձուն համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 190 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 5300 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ 1369: Համայնքի ընդհանուր տարածքը կազմում է 22.7 ք/կմ: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 7889 հա, որից 1295.3 հա՝ վարելահող, 100.62 հա` պտղատու այգիներ, 339.3 հա` խոտհարք, 3012.5 հա` արոտավայր, տնամերձեր՝ 447.28 հա, անտառներ` 1793.6 հա: