Լոռու մարզի Ուռուտ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Ուռուտ համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 152 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 1129 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ 298: Համայնքի ընդհանուր տարածքը կազմում է` 28.38 ք/կմ: Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 2829.9 հա, որից 905 հա՝ վարելահող, 8 հա` պտղատու այգիներ, 646.7 հա` խոտհարք, 619.4 հա` արոտավայր, տնամերձեր՝ 118.3 հա, անտառներ` 150 հա: