Սյունիք մարզի Անգեղակոթ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Անգեղակոթ համայնքը գտնվում է Կապանից 104 կմ, իսկ Սիսիան քաղաքից՝ 14 կմ հեռավորության վրա: Համայնքն ունի մոտ 2450 բնակիչ, իսկ տնային տնտեսությունների թիվը 400 է: Համայնքի գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 9851 հա, որից  վարելահող` 1513 հա, բազմամյա տնկարկ` 12 հա, խոտհարք` 2 հա, արոտ` 2559 հա, այլ հողատեսք`5158 հա, և տնամերձեր՝ 292 հա, անտառային հողեր՝ 175 հա, ջրային հողեր՝ 75 հա: