Սյունիք մարզի Թասիկ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Թասիկ համայնքը գտնվում է Կապանից 117 կմ, իսկ Սիսիանից` 13 կմ հեռավորության վրա: Համայնքն ունի մոտ 286 բնակիչ, իսկ տնային տնտեսությունների թիվը 114 է: Համայնքի հողերն են. վարելահողեր` 383 հա, խոտհարք` 184 հա, արոտ` 2842 հա, այլ հողատեսք` 453 հա, տնամերձեր՝ 60 հա, անտառային հողեր՝ 58 հա, ջրային հողեր՝ 29 հա, հատուկ պահպանվող տարածքներ՝ 37 հա: