Վայոց Ձոր մարզի Արտաբույնք համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Արտաբույնք համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 137 կմ, իսկ մարզկենտրոնից՝ 17 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը 1145 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ 438: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 2327 հա է, որից վարելահողեր՝ 6.9 հա, խոտհարքեր՝ 197 հա, արոտավայրեր՝ 1137 հա, պտղատու այգիներ՝ 40 հա: