Վայոց Ձոր մարզի Ազատեկ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Ազատեկ համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 143 կմ, իսկ մարզկենտրոնից՝ 23 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը 640 է: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 6596 հա է, որից վարելահող` 831 հա, այգիներ` 30 հա, խոտհարք` 62 հա, արոտ` 2578 հա, այլ հողատեսքեր` 3095 հա: