Վայոց Ձոր մարզի Եղեգիս համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Եղեգիս համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 135 կմ, իսկ մարզկենտրոնից՝ 18 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը 511 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ մոտ 135: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 1372 հա է, որից վարելահողեր՝ 95 հա, տնաերձեր՝ 62 հա, մնացածը արոտավայրեր և խոտհարքներ: