Վայոց Ձոր մարզի Գետափ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Գետափ համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 119 կմ, իսկ մարզկենտրոնից՝ 3 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը 2380 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ 780: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 8330 հա է, որից վարելահող` 153 հա, տնամերձեր՝ 39 հա, այլ հողատեսքեր՝ 8138 հա: