Վայոց Ձոր մարզի Գլաձոր համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Գլաձոր համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 120 կմ, իսկ մարզկենտրոնից՝ 3 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը 2259 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ 881: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 4650 հա է, որից վարելահող` 473 հա, տնամերձեր՝ 232 հա, այգիներ՝ 214 հա, խոտհարքեր՝ 68 հա, այլ հողատեսքեր՝ 3663 հա: