Վայոց Ձոր մարզի Փոռ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Փոռ համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 151 կմ, իսկ մարզկենտրոնից՝ 23 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը 169 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ 55: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 1862 հա է, որից վարելահող` 186 հա, տնամերձեր՝ 99 հա, այգիներ՝ 55 հա, խոտհարքներ՝ 43 հա, այլ հողատեսքեր՝ 800 հա: