Վայոց Ձոր մարզի Սերս համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Սերս համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 155 կմ, իսկ մարզկենտրոնից՝ 38 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը 238 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ 80: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 2820 հա է, որից վարելահողեր՝ 255 հա, խոտհարքներ՝ 35 հա, արոտավայրեր՝ 596 հա: