Վայոց Ձոր մարզի Թառաթումբ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Թառաթումբ համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 140 կմ, իսկ մարզկենտրոնից՝ 22 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը 542 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ 160: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 2092 հա է, որից վարելահողեր՝ 100 հա, խոտհարքեր՝ 72 հա, արոտավայրեր՝ 603 հա: