Վայոց Ձոր մարզի Վերնաշեն համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Վերնաշեն համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 125 կմ, իսկ մարզկենտրոնից՝ 5 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը 1329 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ 536: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 5323 հա է, որից վարելահող`303 հա, տնամերձեր՝ 99 հա, այգիներ՝ 50 հա, հոտհարքեր՝ 173 հա: